OSLUNĚNÍ

Praktické použití počítačového programu

 

Ing. Jiří Slezák

slezak@ktuo.cz

 

ANOTACE

Legislativní a normový základ počítačového programu. Historie vzniku a vývoje programu. Výhody použití počítačového programu. Možnosti vstupních a výstupních parametrů a jejich výhody. Hodnocení programu.

 

Legislativní a normové požadavky

Posuzování oslunění se provádí na základě požadavku v prováděcí vyhlášce MMR č.268 / 2009 Sb. ke Stavebnímu zákonu a vyhlášky Magistrátu hl. města Prahy č. 26 / 1999 Sb. Tyto vyhlášky prohlašují normové požadavky ČSN 73 4301 „Obytné budovy“ za závazné. V současné době se posuzování týká pouze obytných budov (obytných místností). V normě je i doporučení pro oslunění venkovních rekreačních ploch.

Parametry požadované pro hodnocení normou ČSN 73 4301:

Kontrolní body jsou umístěny ve středu šířky každého okna obytné míst­nosti na vnitřním zasklení, ve výšce 30 cm nad jeho spodním okrajem, ale nejméně 120 cm nad podlahou.

Půdorysný min. úhel slunečních paprsků vzhledem k fasádě 25 °.

Nejmenší skladebný rozměr osvětlovacích otvorů 0,9 m.

Doba proslunění musí být při zanedbání oblačnosti nejméně 1,5 hodiny (90 minut) denně pro obytnou místnost.

Přímé sluneční záření musí vnikat okny, jejichž celková plocha – vypočtená ze skladebných rozměrů – je rovna  nejméně 1/10 plochy místnosti.

Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností.

U samostatně stojících rodinných domků, dvojdomků  nebo  koncových řadových domků má být součet ploch prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině součtu všech ploch obytných místností bytu.

Do součtu ploch z jedné strany prosluněných obytných místností  ani do součtu ploch všech obytných místností bytu se nezapočítávají části ploch ležící za hranicí hloubky  místnosti rovné 2,3 násobku její světlé výšky.

Postup výpočtu je podle normy ČSN 73 0581 „Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot“.

Posuzování oslunění

Zpočátku se posuzovalo oslunění místností graficky. To přetrvává i v některých případech do dneška. Po nástupu výpočetní techniky se jevila možnost  zrychlit postup posuzování a zlepšit výstupní prezentaci. Počátkem devadesátých let minulého století vznikal ve firmě JpSoft výpočtový program Hluk+. Jeho struktura se mi jevila velice vhodná i pro posuzování oslunění a proto v roce 1993 vzniká ve spolupráci s firmou JpSoft program OSLUNĚNÍ pod OS MS DOS.

 

S vývojem výpočetní techniky se začal program pod MS DOS jevit jako nevýhodný z důvodu  malé paměti RAM, špatné podpory tiskáren atd. Navíc vznikly další požadavky na vyšší úroveň zadávání vstupních dat i na kvalitu výstupních dat a na prezentaci výsledků. Proto vzniká v roce 2011 ve firmě JpSoft s.r.o. nový program  Světlo+  pro Windows. Světlo+ bude obsahovat dva moduly – Oslunění a Osvětlení. Další popis se již týká modulu Oslunění, který je dokončen.

Výhody použití počítačového programu

Výhodou je komplexní hodnocení situace z hlediska proslunění místností či oslunění venkovní rekreační plochy. Program sám kontroluje a vyhodnocuje výše uvedené parametry požadované normou ČSN 73 4301, jak byly v úvodu uvedeny. Umožňuje posouzení vlivu velkého množství objektů i eliminaci vlivu jednotlivých objektů. Je velice názorný při řešení situace s více objekty, s domy s různými střechami (sedlová, stanová, valbová, pultová) i s balkony. Umožňuje modelovat stínění i zdmi (náspy), zástěnami.

Vstupní parametry

Lze zadávat objekty souřadnicemi z klávesnice, půdorysy lze obkreslit z podkladu (obrázek) nebo získat z vektorového výkresu ve formátu *.dxf. nebo *shp.

Umožňuje zvolit libovolnou zeměpisnou šířku a délku. Pro danou situaci se volí azimut a případná korekce meridiánové konvergence.

Dále lze zvolit pravý sluneční čas PSČ nebo středoevropský čas SEČ.

Lze použít objekty:

oDům obecný nebo dům pravoúhlý.

oDům se střechou nebo samostatnou střechu, která přesahuje fasádu domu.

Střechy mohou být: Stanová, sedlová, pultová, valbová.

oBalkon obecný nebo pravoúhlý (je to vodorovná překážka, max. 6 bodů).

oNásep, který má jednotnou výšku v úseku.

oZástěnu, která má proměnnou výška v úseku.

oPozemek pro posouzení oslunění venkovní plochy (max. 9 nepřekrývajících se ploch).

 

Proslunění se řeší vždy pro jeden byt,  max. 6 místností a max. 4 okna nebo (střešní okna) v jedné místnost, ale max. 9 oken v bytě.

Počet objektů (domů, balkonů, budov, domů se střechou i střech) je omezen na max. 1000. Počet zdí u domů a zástěn může být max. 50.

Objekty lze editovat, posouvat, kopírovat i rušit. Objekty (kromě pozemků) lze vzájemně překrývat a tím modelovat složitější elementy. Velice vhodná je funkce umožňující přisunout objekty k sobě na doraz, zvláště u balkonů a praktická funkce umožňující měření vzdálenosti.

Výstupní parametry a prezentace

Výstupem z programu je hodnocení, zda dům a jednotlivé místnosti vyhovují. Je k disposici tabulka s vypočtenou dobou oslunění. Z tabulky je zřejmé, který objekt  a jak mnoho stíní osvětlovací otvory. U tohoto programu je doplněn náhled pravoúhlého slunečního diagramu pro zvolený osvětlovací otvor, který ještě lépe umožňuje analyzovat míru zastínění a vliv jednotlivých překážek.

Výstup je jednak v grafické podobě (obrázek) a jednak ve formě tabulek.

Program má mnoho dalších exklusivních vlastností - různé nastavení obrazovky, vstupních i výstupních formulářů a  zobrazení situace v půdorysu, v řezu a nebo v 3D.

Závěr

Závěrem bych chtěl dodat, že program byl používán při řešení proslunění i oslunění u rozsáhlých složitějších situací a velice se osvědčil. Je uživatelsky přívětivý. Sympatický je i podrobný manuál a velmi dobrý modul „Help“ v programu.

Představu o možnostech programu si můžete udělat sami z následující krátké názorné ukázky.


bleskový úvod do programu světlo+

 

Mgr. Jaroslav Polášek (JpSoft s.r.o.), Ing. Emil Vlasák (EVCOMP)

jaroslav.polasek@brouzdej.net,  emil@vlasak.biz

ÚVODem

obr. 1 Menu a panel nástrojů

Světlo+ je program pro operační systémy Windows a nemá žádné speciální nároky na konfiguraci počítače. K ovládání slouží horní menu a panel nástrojů, urychlující zadávání objektů. Na panelu zleva jsou ikony pro obecný dům, pravoúhlý dům, dům se střechou, střechu, obecný balkón, pravoúhlý balkón, násep, zástěnu, hranici; za předělem je  byt, okno, střešní okno, bod výpočtu, bod na fasádě a pozemek.

SPUŠTĚNÍ A KONFIGURACE PROGRAMU

Program po spuštění umožní založit nový projekt nebo zavést z disku projekt rozpracovaný. Projekty je také možné spouštět rychleji přímým dvojklikem na soubor s příponou OSL.

Program po spuštění umožní založit nový projekt nebo zavést z disku projekt rozpracovaný. Projekty je také možné spouštět rychleji přímým dvojklikem na soubor s příponou OSL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 2 Konfigurace programu

Obr. 2 ukazuje bohaté možnosti konfigurace. Jsou rozděleny na sedm horních záložek. Nejdůležitější záložka „Zadání“ je na obrázku, většina položek nepotřebuje vysvětlení.

 

NÁPOVĚDA, MANUÁL

Koncepcí maximální srozumitelnosti jsme se řídili v celém programu. Pokud přesto vznikne problém, uživatel má hned dvě možnosti získat pomoc. Klávesou F1 může vyvolat kontextovou nápovědu - najede přímo potřebná stránka, nebo použít bohatě ilustrovaný metodicky pojatý manuál na 130 stranách.

 

zadání situace

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3 Zadávání objektů myší i klávesnicí

 

Zadání objektů v půdorysu se provádí intuitivně myší podobně jako v  malovacích programech. V případě potřeby je možné přesné zadání souřadnic z klávesnice.

Zadání objektů v půdorysu se provádí intuitivně myší podobně jako v  malovacích programech. V případě potřeby je možné přesné zadání souřadnic z klávesnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4 Snadná editace již zadaných objektů

Zadané objekty lze později upravit moderní metodou kontextového menu, které najede po pravém kliku na objekt (viz obr. 4). Méně obvyklá funkce „Přiraž“ značně usnadňuje tvorbu složitějších situací, které vzniknou složením základních objektů.

 

usnadnění zadávání pomocí podkladů

Světlo+ nabízí několik možností, jak si usnadnit zadání objektů.

 

 

 

 

 

 

 

obr. 5 Mapový podklad na pozadí umožnil snadné obkreslení dvou domů

 

V nejjednodušších situacích se program může stát průhledným, což umožní obkreslování z jakéhokoli jiného zdroje zobrazeného v počítači.

Preciznější je ale funkce Podklad. Program zavede jakýkoli obrázek (mapu) na pozadí, přičemž zabudovaný průvodce pomůže s měřítkem a posunutím. Jsou-li k bitmapě přiloženy tzv. georeferenční soubory, Světlo+ umístí podklad automaticky. Příklad bitmapy je na obr. 5.

Třetí možností je využití vektorových souborů DXF (AutoCAD) nebo SHP (ArcInfo). Také tyto podklady je možné umístit na pozadí a dokonce podporujeme automatický import budov.

 

specifické objekty oslunění

Byt není nutné definovat v domě přesně. Pro posouzení oslunění stačí zadat velikost ploch místností a jejich logické propojení s okny. Pokud nechcete byt zadávat, stačí umístit výpočtový bod (okno) na fasádu a nechat si zobrazit pravoúhlý sluneční diagram.

 

prostorový pohled

Půdorys je vhodný k zadání obrysů objektů, ale nemusí být dostatečně názorný. Proto je program Světlo+ doplněn modulem prostorového pohledu s pokročilými možnostmi ovládání. Přepnutí mezi půdorysem a prostorovým pohledem se prování klávesou mezerník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. obr. 6 Prostorový pohled

 

 

výpočet a výsledky

Výpočet oslunění bytu proběhne téměř okamžitě. Kromě údaje, zda byt vyhovuje normě, dostane uživatel mnoho doplňujících informací, které ilustrují obrázky 7, 8, 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 7 Podrobný rozpis posouzení bytu ve dvou úrovních – místnosti a časy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 8  Diagram šíření paprsků (vlevo) a Pravoúhlý sluneční diagram (vpravo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 9 Diagram šíření paprsků v prostorovém pohledu

 

výstup výsledků

Velmi pokročilé je také zpracování výstupů. Kromě monitoru zvládne Světlo+ přímý tisk na jakoukoli tiskárnu připojenou do Windows, kopírování grafiky i tabulek do schránky Windows (clipboard), ale také přímý export tabulek do Wordu nebo Excelu.

 

další informace

Další informace včetně kontaktů na autory najdete na webu www.svetloplus.cz.